Wednesday, May 11, 2011

Celebrities have beautiful breast (continuing)

Củng Lợi (Gong Li)
Củng Lợi (Gong Li)
Phạm Băng Băng (Fan Bing Bing)

Trương Bá Chi (Cecilia Cheung)...
Trương Bá Chi (Cecilia Cheung)...
Hoắc Tư Yến (Huo Si Yan)
Hoắc Tư Yến (Huo Si Yan)
Ngô Bội Từ (Wu Peici)
Ngô Bội Từ (Wu Peici)
Trần Hảo (Chen Hao)
Trần Hảo (Chen Hao)
Lâm Chí Linh (Lin Chi Ling)
Lâm Chí Linh (Lin Chi Ling)

No comments:

Post a Comment